Kort på svenska

Här kommer mina valteman!

Min huvudslogan är ”Radikal rättvisa” sammanfattar mitt sätt att göra politik. Mina teman kan sammanfattas under följande rubriker:

ÅBO FÖR ALLA

#feminism
#antirasism
#tillgänglighet
#kultur

Ett Åbo för alla innebär jämlikhet. Där har varje Åbobo lika rättigheter och möjligheter att leva, tillgodogöra sig av stadens tjänster, studera, arbeta och fördriva sin fritid. Uppnåendet av detta förutsätter en kritisk granskning av systemet; alla åbobor har ännu inte samma rättigheter i samhällsstrukturen.

ETT RÄTTVIST ÅBO

#offentligservice
#psykiskhälsa
#demokrati
#delaktighet

Ett rättvist Åbo innebär att alla är lika värda. De mänskliga grundbehoven tillgodoses med kvalitativa offentliga tjänster som produceras utan businesstänkande. Den ekonomiska tillväxten innehar inte en prioritetställning och skattemedlen spenderas inte på riskfyllda businessprojekt. Staden utvecklas på invånarnas och miljöns villkor – inte storföretagens. Invånarna är på riktigt delaktiga i beslutsprocesserna och demokrati är en självklarhet. Beslutsprocesserna är genomskinliga och bygger inte på enskilda privata intressen. I ett rättvist Åbo faller inte ett endaste barn eller en endaste ung person genom maskorna i skyddsnäten. Också kulturen uppfattas som i sig värdefull och ges erfordrade verksamhetsförutsättningar.

ETT EKOLOGISKT HÅLLBART ÅBO

#koldioxidsnålhet
#natureninärmiljön
#bilfrihet
#cykelåkning

Det ekologisk hållbara Åbo erkänner det rådande klimatnödläget. Koldioxidneutralitet är inte nog utan det ekologiskt hållbara Åbo är koldioxidnegativt. Det är allmänt godtaget att klimatförändringen inte kan avvärjas med kapitalistiska metoder och att klimatförändringen har att göra med social rättvisa. I ett hållbart Åbo sker varken planläggningen eller byggandet på bilismens villkor. Spårvagnarna trafikerar gatorna och cykellederna är väl utbyggda, fotgängarnas säkerhet har beaktats och de har fått tillräckligt med utrymme. I ett ekologiskt hållbart Åbo får stadens skogar får stå orörda och staden sköter också sina grönområden utan att glömma Östersjön.

Du kan kontakta mig på adressen sumeliusminna@gmail.com om du vill veta vad jag anser om någon specifik kommunalpolitisk fråga.