Toiminta Turun kuntapolitiikassa

Tällä sivulla esittelen valtuusto- ja lautakunta-aloitteitani sekä Turun sanomiin lähettämiäni poliittisia mielipidekirjoituksia. Päässessäni toisena varavaltuutettuna paikalle (eli riittävän määrän varsinaisia valtuutettuja ollessa estyneitä osallistumaan) kaupunginvaltuustoon, olen tehnyt valtuustoaloitteita sukupuolitietoisesta budjetoinnista, lasten ilmaisesta kesätoiminnasta, ilmastovastuullisuuteen sitoutumisesta joka kaupungin joka toimialalla,  antirasistisesta ohjelmasta, terapiatakuusta ja apartheidin vastaisesta yhteistyöpolitiikasta.

Nuorisolautakunnan varsinaisena jäsenenä olen kokouksissa tehnyt aloitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten omasta tilasta, nuorten seksuaalikasvatuksesta nuorisotiloilla, koronapandemian kasvattamaan nuorten ahdistukseen vastaamisesta syrjäytymistä ehkäisevän nuorisotyön lisäresursseilla sekä turvallisemman tilan sääntöjen käyttöön otosta turkulaisilla nuorisotiloilla.

Mielipidekirjoituksia olen tehnyt sukupuolivähemmistöjen huomioimisesta kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa, nuorten mielenterveyspalveluiden lisäresursseista ja asunnottomien päihde- ja mielenterveysongelmaisten asumisyksikkö Niittykodin säilyttämisestä.

Kaikki aloitteet löytyvät aikajärjestyksessä uusimmasta lähtien kokonaisina alta, linkit mielipidekirjoituksiin sivun alareunasta.

Aloitteet

Lautakunta-aloite nuorisolautakunnassa 20.5.2021: Turvallisemman tilan säännöt turkulaisille nuorisotiloille

Turkulaisille nuorisotiloille tulee ottaa käyttöön turvallisemman tilan säännöt. Säännöissä viitataan tässä henkiseen ja psykososiaaliseen turvallisuuteen, joiden varmistaminen ei ole niin yksiselitteistä kuin fyysisen turvallisuuden varmistaminen.

Turvallisempi tila tarkoittaa nollatoleranssia seksismille, rasismille, homo- ja transfobialle, ableismille, sosioekonomiseen luokkaan perustuvalle ja kaikelle muulle syrjinnälle.

Turvallisemman tilan säännöt tulee tuoda jokaisella Turun nuorisotiloilla käyttäjien tietoon. Niistä tulee olla fyysinen ohjeistus, ”huoneentaulu” sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä ja nuoristotilojen henkilökunta tulee kouluttaa turvallisemman tilan ohjeistukseen käytännössä. Koulutusta tarjoavat esimerkiksi useat ihmisoikeusjärjestöt ja freelancer-kouluttajat. Mikäli Turun kaupungille saadaan tulevalla valtuustokaudella rekrytoitua yhdenvertaisuusasiantuntija, voi myös hän toimia kouluttajana

Nuorisoalan toimijoista esimerkiksi Allianssi ry:lla on voimassa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan säännöt, ja Allianssi voisikin kenties antaa tässä myös Turun kaupungille konsultaatioapua.

Valtuustoaloite Israelin apartheid-politiikkaa edistävien taloudellisten kytkösten purkamiseksi 17.5.

Kansainvälisen lainsäädännön vastainen Israelin miehitys Palestiinassa on noussut jälleen voimakkaan kansainvälisen huomion kohteeksi toukokuussa. Israelin Itä-Jerusalemissa suorittamat palestiinalaisperheiden häädöt ovat kiihtyneet väkivaltaisuuksiksi, joissa viime viikon aikana yli 200 palestiinalaista Gazassa ja myös kymmenen israelilaista on menehtynyt.

Muun muassa YK on lausunut pakkohäätöjen olevan verrattavissa sotarikoksiin. Tilanne on jatkumoa Israelin pitkäaikaiselle politiikalle, jota muun muassa kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch ja israelilainen ihmisoikeusjärjestö B’tselem kutsuvat apartheid-politiikaksi. Apartheid on rikos ihmisyyttä vastaan, jota Israel pitää yllä rajoittamalla palestiinalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, perustamalla laittomia siirtokuntia, epäämällä palestiinalaisilta poliittisia oikeuksia ja mahdollisuuden hallinnoida infrastruktuuria, kuten vettä ja sähköä Israelin miehittämillä alueilla.

Näitä käytäntöjä pidetään yllä väkivaltaisen sorron avulla. Miehitys ei onnistuisi ilman taloudellista hyötyä. Kansainvälinen Boycotts, Divestments, Sanctions -liike edistää palestiinalaisten ihmisoikeuksia ja Israelin apartheid-politiikan loppumista vaatimalla miehityksestä hyötyvien yritysten boikotointia, investointien vetämistä pois miehitetyiltä alueilta ja pakotteita Israelia kohtaan.

Eurooppalaisista kaupungeista muun muassa Dublin ja Valencia ovat liittyneet BDS-liikkeeseen ja ovat näin sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksia. Euroopan unionin tuomioistuin määräsi vuonna 2019, että Israelin siirtokunnissa valmistettavat tuotteet on varustettava merkinnällä, jossa ilmenee niiden olevan siirtokunnissa tuotettuja. Looginen seuraava askel olisikin luopua sellaisista tuotteista ja taloudellisista kytköksistä, joilla laitonta miehitystä edistetään.

Myös Turun kaupunki voi hankinta- ja sijoituspolitiikallaan edistää ihmisoikeuksien toteutumista Palestiinassa. Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki selvittää, millaisia taloudellisia kytköksiä sillä on kansainvälisen oikeuden vastaiseen miehitykseen Palestiinassa, purkaa nämä kytkökset ja sitoutuu hankinta- ja sijoituspolitiikkaan, joka ei edistä apartheid-politiikkaa.

Valtuustoaloite 17.5.2021 : Toimenpiteet terapiatakuun toteuttamiseksi Turussa

Turku on tehnyt kuluneena keväänä kipeästi kaivattuja panostuksia mielenterveyteen päättäessään perustaa matalan kynnyksen mielenterveystoimipisteen ja hyväksyessään nuortenpsykiatrian tukipaketin. Jo ennen koronaa ruuhkautuneiden ja koronan jäljiltä katastrofaaliseen tilaan joutuneiden mielenterveyspalvelujen kehittämiseen tämä panostus ei kuitenkaan vielä riitä.

Korona teki suuria tuhoja mielenterveydelle. Esimerkiksi Mieli ry. raportoi valtakunnallisen kriisipuhelimensa yhteydenottojen lisääntyneen ”koronavuoden” 2020 aikana 61%. Myös Turun psykiatrian ylilääkärit ilmaisivat huolensa paikallismedioissa. Tilanne on täysin kestämätön, sillä mielenterveys on perusihmisoikeus ja palvelujen kykenemättömyys vastata mielenterveyden kriisiin on ihmisoikeusloukkaus.

Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet myös valtakunnallisesti suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle: yksin viime vuonna mielenterveyssyiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 700 ihmistä, ja yhteensä mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeellä on 58 000 ihmistä. Yhä useampi jää myös sairauslomalle mielenterveyden häiriöistä johtuen. Vaikka tuottavuus ei olekaan tärkein syy mielenterveyspalveluiden parannustarpeeseen, ovat mielenterveystilanteen talousvaikutukset myös huomion arvoisia.

Psykoterapialla on vahva vaikutus masennuksen ja ahdistuksen sekä esimerkiksi post-traumaattisen stressin ennaltaehkäisevänä ja niitä purkavana tekijänä. Tämän takia Turussa on edistettävä terapiaan hakeutumista ja eduskunnassa käsiteltävän Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteiden edistymistä. Se takaa ihmiselle pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen, viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Tuleva matalan kynnyksen mielenterveystoimipiste on tässä hyvä alku. Toimipisteitä tulee kuitenkin perustaa lisää koko Turun alueellisen kattavuuden mahdollistamiseksi ja terveyskeskuksien ja psykiatrian poliklinikan lääkäriresursseja on lisättävä niin, että B-lausunnon saa riittävän nopeasti. Perusterveydenhuollon on autettava myös sopivan terapeutin löytämisessä,

Helsingissä on terapiatakuun toimeenpano jo valmistelussa, ja Turku voi hyödyntää Helsingin mallia omassa toiminnassaan.

Vaadin, että Turussa käynnistetään valmistelut eduskunnassa käsiteltävän terapiatakuu-aloitteen mukaisen hoitoonpääsyn mahdollistamiseksi vaadittavat toimenpiteet ensi tilassa.

Turussa 17.5.

Lautakunta-aloite, Turun nuorisolautakunta 25.3.2021: Lisäresursseja syrjäytymisen ehkäisyyn

Yhä useampi turkulainen nuori voi huonosti koronan jäljiltä; etäkoulu, sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja muun muassa koronan myötä pahentunut nuorisotyöttömyys ovat lisänneet ahdistusta ja muuta mielenterveyden oireilua. Nuorisopsykiatrian ylilääkäri Kim Kronström kertoi 24.3. Turun Sanomissa, että nuorisopsykiatrian tilanne on kriisiytynyt korona-aikana lähes katastrofaaliseksi; lähetteiden määrä nousi viime syksyn aikana yli 50 prosenttia.

Nuorisotutkimuskeskuksen Nuorisotyytyväisyyskyselyn mukaan nuoret ovat valtakunnallisesti tyytymättömämpiä elämäänsä kuin koskaan aiemmin. Nuorten kasvaneesta avuntarveesta kertoo sekin, että nuorille keskustelutukea tarjoavaan Sekasin-chattiin otettiin viime vuonna yhteyttä 170 000 kertaa, joka on neljänneksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisen huolestuttavaa on, että vain joka viidenteen yhteydenottoon kyettiin vastaamaan.

Poikkeusolojen heikentävä vaikutus nuorten hyvinvointiin on huomioitu myös valtakunnan tasolla. 24.3. 2021 hallituksen lisätalousarviossa päätettiin lisäkoronarahasta kunnille – lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin myönnettiin 17,5 M€. Tämä raha on tarkoitus suunnata nuorten arkea tukeviin sosiaalipalveluihin kuten Ohjaamo-toimintaan ja lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Nämä ovat oikeita tavoitteita, joiden tulee näkyä myös Turun nuorisotyön painopisteissä ja kaupungin nuorisotyölle ohjaamassa rahoituksessa.

11 suurimman kaupungin vertailussa Turussa etsivän nuorisotyön resursointi on kaikkein huonoimmalla tolalla. Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattorin mukaan valtion koronarahoituksen avulla Turun etsivän nuorisotyön työntekijöiden määrää on lisätty väliaikaisesti noin kymmeneen, mutta ilman korjaavia toimenpiteitä “etsivien” määrä putoaa vuoden lopussa kuuteen, samaan kuin Salossa. Etsivässä nuorisotyössä oltava riittävästi kaupungin vakituisia työntekijöitä, mutta kaupungin olisi tärkeä antaa tukea myös tätä työtä ansiokkaasti hoitaville yhdistyksille ja järjestöille. Kaupungin tuleekin mahdollistaa, että nuorten hyvinvoinnin parissa työskentelevät järjestöt voivat toimia täysipainotteisesti myös hankalina aikoina.

Nuorisotoimialalla on ryhdyttävä vakaviin toimiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tämän varmistamiseksi on syytä käynnistää erillinen toimenpide-ohjelma nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi koronan jäljiltä.

Tämän ohjelman osana:

* Etsivien nuorisotyöntekijöiden määrä kasvatetaan pysyvästi riittävälle tasolle, kuitenkin vähintään kymmeneen

*Etsivää nuorisotyötä tekevien yhdistysten tuen määrää kasvatetaan

*Yhteistyötä sotepalvelujen kanssa lisätään; esimerkiksi alueellisille nuorisotiloille ja Vimmaan järjestetään säännöllisiä psykiatristen erikoissairaanhoitajien vierailuja

*Vahvistetaan koko toimialan osaamista syrjäytymisen ehkäisyssä

*Vahvistetaan nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuorisotyöntekijöiden osaamista psykiatriseen hoitoon ohjaamisen suhteen

*Parannetaan kodin, koulun ja nuorisopalvelujen yhteistyötä

*Arvioidaan Ohjaamo-toiminnan tuen tarve poikkeusoloissa ja varmistetaan, että jokainen tukea tarvitseva nuori myös saa tukea.

Nuorten inhimilliseen hyvinvointiin panostaminen on paitsi moraalisesti oikein, se on myös taloudellisesti järkevää. Yhden syrjälle joutuneen nuoren inhimillisen kärsimyksen hintalapun arvioidaan olevan noin 1-1,6 miljoonaa euroa. Näistä syistä syrjäytyneisyyden ehkäisyyn ja nuorten hyvinvointia tukevaan toimintaan tulee panostaa erityisesti poikkeusoloissa, jolloin huono-osaisuuden syventymisen ja syrjäytymisen riski ovat korkeimmillaan. Samalla haluamme korostaa, että Turun nuorisotoimi tekee äärettömän arvokasta Turussa asuvien nuorten eteen jo nyt, ja että sen tulee näkyä myös kaupungin talousarviossa.

Valtuustoaloite 15.06. 2020: Turkuun antirasistinen ohjelma!

Helsingissä pilotoidaan tänä syksynä kaikkien koulutusasteiden henkilöstön koulutukset rasismin tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Sama käytäntö tulee ottaa käyttöön Turussa.

Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan 63 prosenttia rodullistetuista ihmisistä oli kokenut rasistista syrjintää viimeisen viimen vuoden aikana ja 14 prosenttia oli ollut rasistisen väkivallan kohteena. Nämä ovat suurimpia lukuja koko Europpassa. Turku on ollut Helsingin ohella vuonna 2018 se Suomen kaupunki, jossa rasistisia viharikoksia kirjataan eniten.

Suomalaisesta rasismista kärsivät usein eniten herkimmässä asemassa olevat; lapset ja nuoret. Pelastakaa Lapset -järjestön vuonna 2014 tekemän kyselyn mukaan rasistista kiusaamista ja syrjintää tapahtuu eniten koulussa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreen selvityksen mukaan oppilaiden kokema rasismi tulee muiden oppilaiden lisäksi opetushenkilökunnalta ja muulta henkilöstöltä. Rasismilla on usein kauaskantoiset seuraukset näiden lasten psyyken kehityksen kannalta.

Turkuun tarvitaan rasisminvastainen ohjelma, jossa koulutetaan kaupungin henkilöstö toimimaan työssään rasisminvastaisesti. Erityisen tärkeää tämä on kasvatus- ja opetus sekä sosiaali- ja terveystalalla, mutta kaikilla toimialoilla johto on koulutuksen tarpeessa. Kasvatuksessa ja opetuksessa henkilöstö on koulutettava kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Helsingissä saadaan toteutukseen valmis malli; kaupungin ulkopuolinen rahoitus haetaan Opetushallitukselta, koulutuksen voi toteuttaa esimerkiksi Rauhankasvatusinstituutti. Koulututus voisi tapahtua työpajoissa, jotka koostuvat ennakkotehtävistä, lähiopetuksesta ja jatkotyöskentelymateriaalista.

Henkilöstön kouluttaminen antirasistiseeb toimintaan on luonteva ensimmäinen askel rasisminvastaisessa ohjelmassa. Ohjelman alettua on syytä alkaa heti miettimään tapoja, jolla ohjelma voisi laajentua. Yksi luonteva kehitysaskel voisi olla syrjintäasiantuntijan rekrytointi. Tämän henkilön vastuulla olisi arvioida kaikkia Turun kaupungin toimialoja kriittisesti sekä rasismin että muun syrjinnän osalta.

Yhteiskunnassa on käynnissä voimakas Yhdysvaltain rasististen murhien ja Black Lives Matter -liikkeen käynnistämä keskustelu rasismista. Keskustelu on hyväksi, mutta rasismia vastaan on työskenneltävä pitkäjänteisesti. Rasisminvastainen ohjelma on hyvä tapa Turun kaupungille osoittaa, ettei se hyväksy rasismia. Jokaisella turkulaisella on oikeus elää ilman syrjintää.

Valtuustoaloite 9.12. 2019: Ilmastovastuu läpileikkaavaksi joka toimialalla!

Turun kaupungissa kokoustetaan, liikutaan paikasta toiseen, ruokaillaan ja käytetään erilaisia materiaaleja paljon. Nämä asiat on mahdollista tehdä lukuisilla eri tavoilla, joista toiset ovat huomattavasti ilmastoystävällisempiä kuin toiset. Tällä hetkellä kaikki menettelytavat eivät ole linjassa kaupungin omien ilmastotavoitteiden kanssa, joten niitä on muutettava runsaasti.

Tehdään selvitys yhteistyössä ympäristökeskus Valonian kanssa siitä, millä tolalla asiat ovat nyt ja miten niitä voidaan parantaa. Jokainen toimiala sekä hallinto seuraa ja raportoi menetteleytavoistaan vuosittain.

Otetaan tarkastelun kohteeksi seuraavat kohdat:

  • Liikkuminen
  • Ruokailu ja tarjoilut
  • Materiaalien käyttö

Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkustamisessa on suosittava joukkoliikennettä ja niistä ekologisimpia vaihtoehtoja. Lentoliikenteen käyttö on vähennettävä minimiin. On myös mietittävä, mitkä ulkomaanmatkat ylipäätään ovat välttämättömiä viranhaltijoille ja luottamustoimien edustajille. Silloin, kun on pakko lentää, on lennettävä mahdollisimman vähin välilaskuin, sillä nousu ja lasku tuottavat lentämisen suurimmat päästöt.

Kokous-, seminaari- ja henkilöstöruokailuissa on alettava suosimaan lähiruokaa sekä luomua. Kasvisruoan osuutta on kasvatettava merkittävästi, ja tietty määrä kokouksista vuodessa on tarjottava pelkkää kasvisruokaa.

Paperinkulutus on pyrittävä minimoimaan, sähkön kulutusta vähennetään ja viherretään, materiaaleissa ja välineissä suositaan uudismateriaaleja ja muita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Kaupungin oman toiminnan on oltava linjassa sen omien strategisten tavoitteiden kanssa, ja sen on myös näytettävä esimerkkiä vastuullisena ilmastotoimijana.

Valtuustoaloite 17.06.2019: Ilmaista kesätoimintaa ja -ruokaa alakouluikäisille turkulaisille

Koulujen kesälomat aiheuttavat tälläkin hetkellä päänvaivaa useille perheille, joissa on alakouluikäisiä lapsia ja työssäkäyvät vanhemmat.

Useimmat 7-12 vuotiaat ovat vielä liian nuoria olemaan päivisin yksin kotona. Jotkut vanhemmista ovat kuitenkin töissä jopa koko kesän. Turussa ja lähialueilla tapahtuvat, eri tahojen järjestämät kesäleirit maksavat kuitenkin n. 100-400 euroa/viikko, ja esimerkiksi Marttojen järjestämä kesäkerhotoiminta 290 euroa kuukaudessa. Alle kouluikäisille lapsille on edullista leikkipuistotoimintaa, yli 6-vuotiaille ei mitään.

Kaikki työssäkäyvätkään vanhemmat eivät ole hyvätuloisia, ja monille tämä on liian suuri määrä rahaa. Hyvinvointia, sivistystä, yhdenvertaisuutta ja turvaa aidosti haluavassa kaupungissa ei pakoteta yhtäkään lapsiperhettä isovanhempien tai tuttavien hoidon varaan, ottamaan lapsia mukaan töihin tai pahimmassa tapauksessa jättämään heitä liian nuorina yksin kotiin.

Turkuun tarvitaan maksutonta kesätoimintaa alakouluikäisille. Helsingissä on tästä valmis malli; siellä järjestetään kesäisin maksutonta, ohjattua ulko- ja sisätoimintaa lapsille arkisin 7-8 tuntia klo 9-17 välisenä aikana leikkipuistojen ulko-ja sisätiloissa (perhetaloissa). Tällöin lapsista huolehtivat koulutetut leikkipuisto-ohjaajat. 1.-3. -luokkalaisille on myös erillisiä, ilmaisia leirejä leikkipuistojen yhteydessä. Leikkipuistoissa tarjotaan myös ilmainen ruoka kaikille alle 16-vuotiaille joka arkipäivä kesäisin. Tällä varmistetaan, että jokaisen perheen jokaisella lapsella on mahdollisuus ainakin yhteen lämpimään ruokaan joka päivä.

Turulla on kaikki mahdollisuudet ottaa käyttöön Helsingin malli. Mallin voi pilotoida aluksi Seikkailupuistossa, ja muutamassa muussa sisätilan omaavassa leikkipuistossa. Sen jälkeen malli otetaan käyttöön kaikissa leikkipuistoissa, joissa on sisätila. Myös ruotsinkielistä toimintaa järjestetään 1-2 leikkipuistossa. Vuodeksi 2020 on budjetoitava tarvittavat lisärahat sivistystomialan suomenkielisen kunnalliselle varhaiskasvatuksen sekä ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueille.

Lautakunta-aloite 13.12. 2018: Seksuaalikasvatusta ja ehkäisyvälineitä nuorisotiloille

Kansainvälisten seksuaalioikeuksien julistuksen mukaan nuorilla on oikeus saada tietoa seksuaalisuudesta ja suojella itseään sekä tulla suojelluksi suunnittelemattomilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Heidän tulee saada luotettavaa tietoa erilaisista ehkäisyvälineistä ja sukupuolitaudeista. Tiedon tulee olla helposti saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa. Nuorilla on oikeus tulla ohjatuksi laadukkaaseen seksuaaliterveyshuoltoon. Ohjauksen tulee olla laadukasta, luottamuksellista ja nuoria kunnioittavaa.

Nuorisotoimella on usein paremmat edellytykset kohdata nuori avoimemmin, kunnioittavammin ja syvemmin kuin koululla tai sosiaali- ja terveyspalveluilla. Siksi nuorten seksuaalikasvatuksen toteuttaminen ja seksuaaliterveyden edistäminen ovat myös nuorisotoimen vastuulla.

Tämän takia Turun nuorisotoimen seksuaalikasvatuksen tila on selvitettävä. On konsultoitava seksuaalioikeuksien, -kasvatuksen ja -terveyden asiantuntijajärjestö Sexpoa, ja laitettava tämän ohjeistuksella nuorisotoimen seksuaalikasvatus kuntoon. Sexpon vierailijoita on kierrätettävä nuorisotiloilla ja Turun nuorisotoimesta on koulutettava 2019 tai viimeistään 2020 yksi henkilö seksuaalikasvattajaksi Sexpon olemassa olevan, noin puolivuotisen koulutuksen kautta.

Nuorisotoimialan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan on aloitettava yhteistyö nuorten seksuaalikasvatuksen ja -terveyden edistämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotoimialalle otetaan haltuun riittävä tietotaito, jotta jokaisella nuorisotilalla on edellytykset ohjata nuori tarvitsemaansa seksuaaliterveyshuoltoon ja tarvitsemansa seksuaalitiedon pariin. On järjestettävä kaikille nuorisotyöntekijöille koulutuspäivä, joka sisältää perustiedon turkulaisesta seksuaaliterveydenhuollosta ja lisäksi niissä opetetaan perustaidot nuorten kohtaamiseen seksuaalikasvatuksellisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on budjetoinut syyskuussa 400 000 euroa alle 25- vuotiaiden nuorten maksuttomaan ehkäisyyn. Tämän budjetin mahdollistamat ilmaiset ehkäisyvälineet on saatava jakoon myös nuorisotiloille. Jos sote-toimialan ehkäisyvälineet eivät tähän riitä, on nuorisotoimen saatava tähän oma, vähintään 100 000 euron vuotuinen budjettilisäys. Lisäksi on varmistettava, että tiloilla on saatava runsas kirjo seksuaalikasvatuksellisia, nuorille suunnattuja esitteitä, esimerkiksi Sexpo ry:n materiaaleja.

Valtuustoaloite 24.9.2018: Kaupungin luottamuselimiin avoin kokous vähintään kerran vuodessa

Turun kaupunginvaltuuston kokoukset ovat seuraajille avoimia ja nuorisolautakunta on juuri pilotoinut avoimen kokouksen toimintatavan lautakuntatasolla. Tutkitusti päätöksenteon avaaminen ja läpinäkyvämmäksi tekeminen kasvattaa kansalaisten uskoa päätöksentekoon ja demoratiaan. Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme kaupunginhallitukselle ja kaikille Turun lautakunnille vähintään yhtä seuraajille avointa kokousta vuodessa.

Lautakunta-aloite 17.5. 2018, Turun nuorisolautakunta: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille oma kohtaamispaikka Vimmaan

Turun nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa tulee aloittaa syksyn 2018 aikana pilottiprojektina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omat illat kerran viikossa.

Helsingissä ja Espoossa vastaava toiminta on suurmenestys. Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa, hyvin Vimman kaltaisessa Nuorisokeskus Hapessa pyörivä ’Happi Pride’ -tila oli täynnä jo ennenkuin sitä ehdittiin markkinoimaan ja on sitä edelleen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat kohonneessa riskissä syrjäytyä ja kohdata syrjintää ja väkivaltaa, tämän todistaa laaja tutkimustieto sekä puhtaat tilastot. Edellämainituista syistä myös riski esimerkiksi itsetuhoiseen käytökseen on heidän kohdallaan kohonnut. Näistä syistä vähemmistönuorten tarve vertaisaikuisten pyörittämään, heille tarkennettuun toimintaan on huutava. Myös vähemmistönuorissa on Turun tulevaisuus.

Turun Seta pyörittää nuorten iltoja kerran kahdessa viikossa. Illat ovat jatkuvasti tupaten täynnä, ja lisäresursseja tarvitaan. Vaatii myös aivan erilaista ”kaapista ulkona olemista” osallistua Setan toimintaan kun yleisessä nuorisokeskuksessa, muiden nuorten toimintojen yhteydessä järjestettäviin iltoihin. Kynnys on huomattavasti matalampi, toimintaan on ikään kuin helppo ”lipua” myös sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin ollessa vielä keskeneräinen.

Vimma tarjoaa Pride-toiminnalle tilan sekä materiaaliset resurssit. Henkilöstöresurssit toteutetaan yhdessä Tusetan kanssa.

Syksy 2018 sekä kevät 2019 toimivat toiminnan pilotointijaksona, jonka jälkeen palvelun tarve ja jatkototeutuksen mahdollisuudet arvioidaan. Vimman vuokrasopimuksen rauetessa 202 tehdään jälleen uusi arvio ja kartoitetaan toiminnalle tarvittaessa uusi tila.

Selvitykset sopivasta tilasta toiminnalle sekä henkilöstöresurssien järjestämisestä Tusetan kanssa käynnistetään välittömästi.

Valtuustoaloite 14.5.2018 : Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi

Helsingissä päätettiin juuri ottaa käyttöön ja muun muuassa Berliinissä, Reykjavikissa ja Wienissä on jo käytössä sukupuolitietonen budjetointi – ei ole mitään syytä, miksi sitä ei otettaisi käyttöön myös Turussa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Turun talousarvioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma. Tämän edellyttää mm. kaupungin henkilökunnan koulutusta talouteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyen sekä tasa-arvotutkimuksen hyödyntämistä.

Sukupuolitietoinen budjetointi tarkoittaa mm. sitä, että talousarviovalmistelussa ja itse talousarviossa huomioidaan sukupuolivaikutukset ja osoitetaan, miten talousarviossa aktiivisesti edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolibudjetointia on toteutettu esimerkiksi monessa Ruotsin kunnassa ja myös EU:n tasa-arvotyössä. kaupunki osoitti n. miljoona kruunua kaupungin sukupuolibudjetointiin

Mielipidekirjoituksia Turun Sanomissa:

Niittykodissa on kyse ihmisoikeuksista

Julkaistu 7.5.2021, kirjoitettu yhdessä päihdetyöhön erikoistuneen sairaanhoitaja Sanna Järvensivun kanssa.

Turku on jättänyt apua tarvitsevat nuoret heitteille

Julkaistu 30.3.2021, kirjoitettu yhdessä kaupunginvaltuutettu Laura Rantasen (Vihr.) kanssa

Turku unohti sukupuolivähemmistöt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmastaa

Julkaistu 6.2. 2020, kirjoitettu yhdessä Vasemmiston varavaltuutettu Laura Pohjolan kanssa.